Hlavní data ve vývoji matrik

1563

 

tridentský koncil nařídil vedení matrik

1591

 

olomoucká synoda nařídila vedení matrik v českých zemích

1605

 

pražská synoda znovu nařídila vedení matrik (důležité pro pražskou arcidiecézi)

1614

 

římský rituál předepsal formulář matričního zápisu (vůbec první předpis - u nás nebyl dodržován)

1631

 

pražský arcibiskup kardinál Arnošt Harrach nařídil reformu církevní správy, v rozhodující většině farností se zavedly matriky

1650

 

založení nových farností, ač se na tom usnesl sněm, se pro nedostatek kněží nerealizovalo

1685

 

pražská synoda nařídila duchovním, aby sami zapisovali do matrik - podle několika písařských rukou v matrice nebylo zřejmě zcela dodržováno

1712

 

pražská konzistoř nařídila revize matrik a jejich ochranu, což bylo úkolem vikářů

1760

 

nařízení pražské konsistoře zavedlo jednotnou latinskou formu matričního zápisu (nedodržovalo se, objevuje se i čeština či němčina). Formule vychází z římského rituálu a byla doplněna o poddanskou příslušnost rodičů křtěných a oddaných

21. 7. 1766

 

židovským synagogám bylo nařízeno vést matriky narozených chlapců

1768

 

vojenským duchovním bylo nařízeno vedení vojenských matrik

70. léta

 

státní nařízení umožnilo bezplatný zápis křtu, zakázalo psát jména po chalupě a jména nemanželských otců

10. 3. 1770

 

nejvyšší reskript nařídil duchovním zasílat čtvrtletně krajským hejtmanům výkazy ze všech druhů matrik s odkazy na čísla domů

6. 10. 1770

 

nařízení pražské konsistoře vést matriky na formulářích s rubrikami, které vydala arcibiskupská tiskárna

1. 5. 1781

 

matriky prohlášeny za veřejnou listinu; od této doby je také důsledně psáno datum narození a úmrtí a nikoliv jako předtím datum křtu a pohřbu (sloužily skutečně jen církevním účelům)

13. 10. 1781

 

toleranční patent - počátek evangelických nekatolických (jen státem uznaných) církví a jejich matrik, které však byly vedeny pouze pro církevní účely, neměly veřejnoprávní platnost. Evangeličtí duchovní museli všechny úkony hlásit katolickým farářům, aby ti je zapsali do římskokatolických matrik

1782

 

nařízením Josefa II. zvýšen počet far a lokálií (alespoň pro 700 obyvatel a max. 1 hodina cesty do nejbližšího kostela)

1783

 

židovským synagogám nařízeno vést matriky narozených i pro dívky

20. 2. 1784

 

patent Josefa II. o matrikách nařídil nový formulář, který byl s malými obměnami používán až do roku 1949; židovským rabínům nařízeno vést stejné matriky jako řk. církevní správa

19. 7. 1784

 

dvorský dekret nařídil vést matriky v samostatných oddílech nebo knihách pro každé místo

1787

 

Židům nařízeno volit si neměnné příjmení

30. 4. 1789

 

dvorský dekret stanovil formuláře křestních, oddacích a úmrtních listů

1790

 

dvorský dekret nařídil vést indexy k matrikám

1792

 

nařízeno foliování matrik

21. 9. 1799

 

české gubernium nařídilo vedení matričních duplikátů, roční opis potvrzený vikářem byl zasílán konsistoři

1. 6. 1811

 

guberniální nařízení stanovilo průběžné číslování matričních zápisů

25. 7. 1811

 

dekret dvorské kanceláře o doplňování poškozených a obnovování ztracených matrik

1816

 

na vedení vojenských matrik byl stanoven zvláštní formulář; kopie vojenských matrik bylo nařízeno posílat c.k. polní konsistoři do Vídně, kde jsou uloženy dosud

18. 7. 1825

 

dekret dvorské kanceláře nařídil zapisovat do matrik jméno porodní asistentky

26. 11. 1829

 

dekret dvorské kanceláře udělil nekatolickým duchovním oprávnění vést matriky narozených, oddaných i zemřelých (vedli o své újmě už dříve - viz výše)

1837

 

místo opisů matrik se nadále vedou 2 originály s vlastnoručními podpisy svědků

1840

 

nařízen nový formulář matrik - obdobný, ale k formuláři z roku 1784 byla přidána podrobná legenda

1844-1949

 

do opisů matrik se nazapisovalo podle obcí, ale chronologicky

30. 1. 1849

 

tzv. "Provizorní nařízení", jímž matriky evangelických církví nabývají státní průkaznosti; tím pro evangelíky končí povinnost zápisu do katolické matriky

1850

 

úprava matričního formuláře

1860

 

pražský koncil vydal podrobné předpisy o vedení matrik

1. 7. 1868

 

povoleny občanské sňatky i pro katolíky; okresním hejtmanstvím nařízeno vést matriky oddaných

1870

 

civilní matriky všech tří druhů zavedeny zákonem, vedly je okresní úřady. Zápis v nich byl povinný pro všechny osoby jiného, než státem uznaného vyznání, včetně bezvěrců

1873

 

pražská synoda vydává podrobné předpisy o vedení matrik

1881-82

 

ministerské výnosy podrobně upravily průběžné číslování matričních zápisů

1890

 

definitivní sjednocení matričních formulářů na konferenci pražské, litoměřické a královéhradecké konsistoře

1939-45

 

v odtržené části pohraničí (tzv. Sudetech) vedeny matriky u občanských úřadů pro německé obyvatelstvo

7. 12. 1949

 

vydán tzv. matriční zákon č. 268/1949 Sb., jímž byla matriční agenda zestátněna

29. 12. 1949

 

vyhláška MV ČSR pověřuje vedením matrik národní výbory

1952

 

matriky do roku 1875 předávány do státních archivů, dnes jsou v archivech matriky přibližně do roku 1900